සිංහළTamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)


නවතම පුවත්

Launching e- Divisional Secretariat..... පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
2010 ජූනි 09 වෙනි බදාදා, 20:25
Dear citizens,  we would be glad to inform you that e-DS will launch on 15 July 2010 in 3 DS offices.
 
e- Divisional Secretariat
One Click away for all Services !

 The role of the Ministry of Public Administration and Home Affairs is to deal with the challenges relating in to the Public Administration and District Administration as the central institution in the public service. The ministry engages in transforming the public service into an efficient service joining hands with the economic and social development requirements up to the grass root level. The Ministry of Public Administration and Home Affairs attends to ensure efficient and effective district and divisional level governess.

 
අපගේ දැක්ම & මෙහෙවර පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල
2010 ජූනි 09 වෙනි බදාදා, 20:08

දැක්ම 

ප්‍රාදේශීය පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම තුලින් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව ජනතාවට ‍සේවය සැපයීම"

මෙහෙවර

"රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව සේවා සැපයීම, සම්පත් සම්බන්ධීකරණය හා ජනතා සහභාගීත්වයෙන් යුත් කාර්යක්ෂම, තිරසාර හා සැලසුම්ගත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් තුලින් ප්‍රදේශයේ ජන දිවිය නංවාලීම"

 
අන්තර්ගත දැකුම් වැදුම් : 120322
අප සමඟ අමුත්තන් 52 ක් සබැදී සිටී