Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri LankaEnglish (United Kingdom)


உங்கள் செயளகத்தை தேடுக

Select District In Tamil

மத்திய மாகாணம்

கண்ட
மாத்தளை
நுவரெலியா

கிழக்கு மாகாணம்

அம்பாரை
மட்டக்களப்ப
திருகோணமலை

வடக்கு மத்திய மாகாணம்

அநுராதபுரம்​
பொலனறுவ​

மேற்கு மாகாணம்

யாழ்ப்பாணம்
கிளிநொச்சி​
மன்னார்​
முல்லைத்தீவு​
வவுனியா

மேற்கு மாகாணம்

குருநாகல்
புத்தளம்

ஸபரகமுவ மாகாணம்

கேகாலை
இரத்தினபுரி

தெற்கு மாகாணம்

காலி​
அம்பாந்தோட்டை
மாத்தறை

ஊவா மாகாணம்

பதுளை
மொனராகலை

மேல்மாகாணம்

கொழும்பு
கம்பஹா
களுத்துறை
மத்திய மாகாணம்

கண்ட

அகுரன தொலுவ தெல்தொட்ட கங்கா ஹிகல கோறளை
அதரலியட்ட அரிஸ்பத்துவ குண்டசாலை கண்டி
மினிபே மெத்துபர பஸ்பாகே கோறளை பாததும்பர
பாதஹேவஹெட பூஜாப்பிட்டிய பன்வில துமபானே
உடபலாத உடநுவர உடதும்பர யட்டிநுவர


மாத்தளை

அம்பனகங்க கோறளை தம்புள்ளை கலேவெல லக்கல-பல்லேகம
மாத்தளை நாயுலா பல்லேபொல ரத்தொட்ட
உக்குவெல வில்கமுவ யட்டவத்தை


நுவரெலியா

கொத்மலை அங்குரன்கெத்த அம்பாகமுவ நுவரெலியா
வலபானே
கிழக்கு மாகாணம்

அம்பாரை

அக்கரைப்பற்று ஆலையடிவேம்பு அம்பாரை அட்டாளச்சேனை
தெஹிஹத்தகண்டிய தமன ஏரகம காரைதீவு
கல்முனை லஉகல மஹாஒய நிந்தாவூர்
நவிதன்வெலி பொத்துவில படியதலாவ சம்மாந்துறை
சாய்ந்தமருது திருக்கோவில உஹான


மட்டக்களப்ப

ஏறாவூர் நகரம் ஏறாவூர் பற்று கோறளை பற்று(வாழைச்சேனை) கோறழள பற்று வடக்கு
கோறளைபற்று மேற்கு (ஓட்டமாவடி) கத்தான்குடி மண்முனை பற்று(ஆரைப்பற்று) மண்முனை தெற்கு ஏறுவில் பற்று
Not Entered மண்முனை மேற்கு மண்முனை வடக்கு போரத்தீவு பற்று
கோறளைபற்று தெற்கு(கிரான்)


திருகோணமலை

கொமரன்கடவல கிண்ணியா குச்சிவெலி கந்தலை
மூதூர் மொரவௌ படவி ஸ்ரீ புர சேருவில
திருகோணமலை நகரம் கிராவெட்ஸ் தம்பலகமுவ வேரகல்(எச்சிலம்பற்றை)
வடக்கு மத்திய மாகாணம்

அநுராதபுரம்​

கல்னேவ கலேபின்துநுவேவ ஒரவ்பொதன இப்பலோகம
கெபிதிகொல்லாவ கெக்கிராவ கஹடகஸ்திகிலிய மதவாச்சி
மிஹின்தலே மஹாவிலாச்சி நுவரகம் பலாத கிழக்கு நாச்சுத்தூவ
நொச்சியாகம நுவரகம் பலாத நடு பலகல பலுகஸ்வௌ
படவிய ரம்பேவ ராஜன்கனய தம்புத்தேகம
திரப்பானே தலாவ Not Entered


பொலனறுவ​

திம்புலாகல எலஹேர ஹிங்குரக்கொட லங்காபுர
மெதிரிகிரிய தாமன்கடுவ வெலிகந்த
மேற்கு மாகாணம்

யாழ்ப்பாணம்

நெடுந்தீவு தீப்பகுதி வடக்கு தீவுப்பகுதி தெற்கு யாழ்ப்பாணம்
நல்லூர் தென்மராட்சி வடமராட்சி கிழக்கு வடமராட்சி வடக்கு
வலிகாமம் கிழக்கு வலிகாமம் வடக்கு வலிகாமம் தெற்கு வலிகாமம் தென்மேற்கு
வலிகாமம் மேற்கு வடமராட்சி தென்மேற்கு Karainagar Ta


கிளிநொச்சி​

Not Entered Not Entered Not Entered Not Entered


மன்னார்​

மன்னார் நகரம் மாந்தை மேற்கு மூசாலை மடு
நானாட்டான்


முல்லைத்தீவு​

மரிடைம்பத்து மாந்தை கிழக்கு ஒட்டுச்சுட்டான புதுக்குடியிருப்பு
துணுக்காய


வவுனியா

வவுனியா வடக்கு வவுனியா தெற்கு வெங்கலச் சொட்டிக்குளம் வவுனியா
மேற்கு மாகாணம்

குருநாகல்

அம்பன்பொல அலவ்வ பின்கிரிய பாமுனகொடுவ
எஹிடுவௌ கனேவத்தை கிரிபாவா கல்கமுவ
இப்பகமுவ கொபைகனே கொடவெஹேர குளியாப்பிட்டிய கிழக்கு
குளியாப்பிட்டிய மேற்கு குருநாகல் கடுபொத மல்லவப்பிட்டிய
மஸ்பொத மாவத்தகம Maho Ta நிகவெரடிய
நாரம்மல பன்னல பொல்காஹவெல பொல்பிதிகம
பன்துவஸ்நுவர ரிடீகம ரஸ்நாயகப்புர உடுபத்தவ
வீரம்பு கெதர வாரியபொல


புத்தளம்

ஆசாச்சிக்கட்டுவ ஆனமடுவ சிலாபம் தன்கொடுவ
கருவலகஸ்வௌ கல்பிட்டிய மஹாகும்புக்கடவல மஹாவௌ
Mundel Ta மாதம்பே நவகத்தேகம நாத்தாண்டிய
புத்தளம் பல்லாம வானதவில்லுவ வென்னப்புவ
ஸபரகமுவ மாகாணம்

கேகாலை

அரநாயக புலத்கொவுப்பிட்டிய Not Entered தெஹிஓவிட
கலிகமுவ கேகாலை மாவனெல்ல ருவன்வெல்ல
இறம்புக்கன வரக்காபொல யடடியன் தொட்ட


இரத்தினபுரி

அயகம பலாங்கொடை எலபாத எம்பிலிப்பிட்டிய
எகலிய கொட கொடகாவெல இம்புல்பே கலவான
கிரிஎல கொலன்னாவ குருவிட கஹவத்தை
நிவிதிகல ஒபநணக பெல்மடுல்ல இரத்தினபுரி
வெலிகேபொல
தெற்கு மாகாணம்

காலி​

அம்பலாங்கொடை அக்மீமனா பாலப்பிட்டிய பென்தொட்ட
பொபே-பொட்டல பத்தேகம எல்பிட்டிய காலி
ஹிக்கடுவ ஹபரடுவ இமடுவ கரன்தெனிய
நெலுவ நியாகம நாகொட தவலம
வெலவிடிய-திவிதுர யக்கமுல்ல


அம்பாந்தோட்டை

அங்குனகொலபெலேஸ்ஸ அம்பலந்தொட பெலிஹத்த அம்பாந்தோட்டை
கட்டுவான லுணுகம்வெஹேர ஒகேவெல சூரியவௌ
திஸ்ஸமாராம தங்கல்லை வீரகெட்டிய


மாத்தறை

அத்துரலிய அக்குரெஸ்ஸ டிக்வெல்ல தெவிநுவர
ஹக்மான கிரிந்த புகுல்வெல்ல கொடபொல கம்புருப்பிட்டிய
மாத்தறை முலாதியான மலிம்பட பிட்பெத்தர
பஸ்கொட திகாகொட வெலிப்பிட்டிய வெலிகம
ஊவா மாகாணம்

பதுளை

பண்டாரவளை பதுளை எல்ல ஹப்புதளை
ஹல்துமல்ல ஹாலி-எல கந்தகெலிய லுணுகல
மீகஹகிவுல மையன்கனய பஸ்ஸர ரிதீமலியட்ட
சொரணதொட ஊவா-பரனகம வெலிமட


மொனராகலை

பிபிலி புத்தள படல்கும்புர கதிர்காமம்
மெதகம மொனராகலை மடுல்ல சியாம்பலன்துவ
செவனகல தனமல்வில வெல்லவாய
மேல்மாகாணம்

கொழும்பு

கொழும்பு தெகிவலை கல்கிஸ்ஸ ரட்மலான ஹோமாகம
கெஸ்பேவ கொலன்னாவ கடுவெல
மொரட்டுவ மஹரகம பாதுக்கை Not Entered
திம்பிரிக்ஸ்ஸாயாய


கம்பஹா

அத்தனாகல்ல பியகம தொம்பே திவுலாப்பிட்டிய
கம்பஹா ஜாஎல கலனி கந்தான
மினுவன்கொட மிரிகம மஹர நீர்கொழும்பு
வத்தளை


களுத்துறை

அகலவத்தை பேருவல புலத்சிங்கள பண்டாகம
தொடான்கொட ஹொரண இங்கிரிய களுத்துறை
மதுகம மில்லனிய மதுராவெல பாணந்துறை
பாலிந்தநுவர வலல்லாவிட